Bases del Premi Escola

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL 2024

 

Sol·licitants

Podran optar al premi tots els centres educatius d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional, educació especial i llars d’infants de Catalunya, que hagin realitzat al llarg del curs escolar 2023-2024 un projecte o una experiència pedagògica, o que tinguin una proposta a desenvolupar durant el curs 2024-25, relacionats amb la producció agrària o l’alimentació ecològiques en l’àmbit de l’agroecologia escolar. També poden participar entitats, universitats i empreses que hagin desenvolupat projectes o material pedagògic amb fins educatius relacionats amb la producció i l’alimentació ecològica o l’agroecologia escolar.

Objectiu general del premi:

L’objectiu del Premi Agroecologia Escolar és el de reconèixer i incentivar la realització de projectes i línies de treball dels centres educatius de Catalunya destinats a promoure el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològiques i especialment dels seus valors socials, econòmics i ambientals, tant entre el propi alumnat del centre com també cap al conjunt de la comunitat educativa i el seu entorn en concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Propostes que poden optar:

Amb l’objectiu de premiar i incentivar la tasca de promoció de l’agricultura i l’alimentació ecològica en l’entorn educatiu podran optar al premi qualsevol tipus de projecte, experiència o material que persegueixi aquest propòsit. Per tant, s’estableixen 3 categories

Categoria 1: Activitats desenvolupades i finalitzades durant el curs 2023-24 que poden ser del tipus:

 • Projectes de centre.
 • Activitats desenvolupades dins de la Setmana Bio.
 • Activitats concretes portades a terme dins del centre escolar ja siguin de recerca científica, artístiques, lingüístiques, etc.
 • Activitats festives o commemoratives organitzades pel centre.
 • Treballs de recerca de Batxillerat, presentats pel centre.
 • Actuacions de transformació dels espais: patis, menjadors, aules, etc.
 • Altres, sempre que estiguin alineades amb l’objectiu del premi.

Categoria 2: Material pedagògic amb fins educatius relacionats amb la producció i l’alimentació ecològica o l’agroecologia escolar, que poden ser del tipus:

 • Material en format paper com quaderns de treball, fulletons, revistes, posters, etc.
 • Material digital com activitats on-line, Apps, vídeos, etc.
 • Exposicions
 • Jocs
 • Altres

Categoria 3: Idees d’activitats o projectes a desenvolupar durant el curs 2024-25. L’objectiu d’aqueta categoria es afavorir el desenvolupament d’activitats i projectes que no es porten a terme per manca de recursos econòmics.

En qualsevol dels casos, el premi serà atorgat al centre educatiu, empreses o entitat, encara que el reconeixement pugui ser individual.

Amb l’objectiu de reconèixer la tasca d’una persona o entitat en la promoció de l’agricultura i alimentació ecològica en l’àmbit de l’agroecologia i la difusió educativa, el jurat del Premi pot proposar l’atorgament d’un premi honorífic.

 

Termini de presentació:

El termini de presentació és del 3 de juny al 25 de juliol del 2024 a les 23.59h.

 Sol·licitud de participació:

a) Omplir les dades indicades en el formulari d’inscripció, que estarà obert fins el 25 de juliol a les 23:59h

b) Juntament amb la sol·licitud, s’ha d’adjuntar una memòria explicativa del projecte, experiència o material. Es recomana acompanyar la memòria amb fotografies i/o material audiovisual, preferiblement  a través d’enllaços on es puguin visualitzar (per exemple webs o documents penjats al núvol).

Si la proposta es tracta d’un material, se n’ha d’adjuntar una copia o afegir a la memòria un enllaç des d’on descarregar-lo.

Haurà d’incloure els següents apartats (si s’escau):

1.- Títol

2.- Dades del centre educatiu

3.- Dades de la persona de contacte

4.- Descripció

Incloure una breu explicació introductòria de la proposta que permeti tenir una visió global del seu conjunt.

 • 4.1. Objectius

Els objectius han de ser concrets i el seu grau de consecució s’ha de poder valorar en l’apartat 6 (Avaluació).

 • 4.2. Agents implicats (recursos humans i col·laboracions amb altres entitats)

Enumerar els agents implicats, explicant el paper que han jugat en el desenvolupament de la proposta. En aquest apartat s’han d’indicar també els grups d’alumnat que han participat.

 • 4.3. Descripció de les activitats desenvolupades

Enumerar i descriure breument cada una de les activitats. Es recomana incloure alguna foto il·lustrativa.

 • 4.4. Recursos emprats (recursos materials i econòmics)

Enumerar i descriure els recursos materials, destacant si es treballa amb material reciclat o reutilitzat. Els recursos econòmics s’hauran de descriure en forma de pressupost.

 • 4.5. Continguts i competències que es treballen i relació amb les diferents àrees curriculars

Aquest apartat es pot abordar de formes diverses però es recomana fer-ho en forma de taula resum.

 • 4.6. Valors que es desenvolupen

Enumerar els valors que es desenvolupen i descriure de quina manera concreta es treballen en les diferents activitats.

 • 4.7. Descripció de com a partir de la proposta es fomenta el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica

Descriure de quina manera es treballa el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica, ressaltant aquelles activitats en que es treballa de forma específica.

5. – Pla de comunicació i difusió

Descriure tots els mitjans de difusió que s’han utilitzat per divulgar la proposta tant dins com fora del centre. Incloure enllaços quan es tracti de pàgines web, blogs o notícies publicades en medis digitals.

6.- Avaluació (indicadors i resultats)

Es descriuran els indicadors utilitzats per avaluar la proposta i els resultats obtinguts respecte als objectius plantejats. En aquest apartat s’inclourà també la descripció de com s’ha avaluat el treball dels alumnes.

7.- Perspectives de futur

Descriure futures actuacions previstes a partir de la proposta realitzada.

8.- Annexes: qualsevol altre document que es consideri d’interès per la valoració de l’experiència. Els annexes han d’estar inclosos en el document de la memòria. Poden ser enllaços a documents disponibles en línia com vídeos, revistes, llibres digitals, blogs, presentació de diapositives, imatges, etc.

c) Format de presentació de la memòria. La memòria s’haurà de presentar en format PDF i haurà de tenir una mida màxima de 10 Mb. També hi ha l’opció de donar accés a un document penjat al Drive (veure formulari inscripció)

Recordeu que totes les imatges incloses en la memòria on apareguin menors d’edat que siguin clarament identificables han de comptar amb els corresponents drets de difusió i és responsabilitat de la direcció del corresponent centre l’haver demanat el consentiment dels pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos.

d) Si la sol·licitud s’ha rebut correctament, en el termini màxim de 5 dies es rebrà un correu-e  de confirmació, imprescindible per poder optar al premi. Per resoldre dubtes sobre la sol·licitud: Correu-e: escola@setmanabio.cat Montse Escutia 616927337

Condicions de participació i drets de propietat intel·lectual:

 • Els projectes i/o materials premiats podran ser utilitzats per les entitats organitzadores del premi per a tasques de difusió o formatives portades a terme.
 • Les fotografies incloses en les memòries podran ser publicades i utilitzades pels organitzadors del premi o cedides a mitjans de comunicació per il·lustrar notícies referents al premi. També cal tenir en compte que les propostes es penjaran a internet i per tant les fotografies han de poder fer-se servir amb aquest fi.
 • En tots els casos els projectes i/o materials han de ser originals.
 • El jurat tindrà la potestat d’atorgar, si ho creu convenient, un o més accèssits sense dotació econòmica, o de declarar deserts els premis, si considera que les candidatures no tenen el suficient nivell. En aquest cas, la dotació dels premis es podrà repartir de manera proporcional entre la resta de premiats.

Criteris de valoració:

Els projectes, experiències o materials que es presentin a la convocatòria han d’encaixar amb l’objectiu general del premi, com a requisit imprescindible, i es valoraran en funció dels següents criteris:

Criteri

Detall del criteri

Innovació

La proposta incorpora elements innovadors que la fan especialment adequada per aconseguir els objectius de la forma més holística i transversal possible.

Currículum

La proposta contribueix a desenvolupar les competències curriculars bàsiques establertes pel Departament d’Ensenyament.

Significació

Partint d’experiències properes, l’alumnat participa i s’implica en la proposta mitjançant un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge properes i el més significatives possibles, participant en la pròpia avaluació.

Comunicació

Utilitza activitats de treball cooperatiu i de comunicació com a eines de construcció i avaluació dels aprenentatges i que permetin desenvolupar el pensament crític de l’alumnat.

Acció

Les activitats de la proposta s’orienten cap a una acció transformadora, cercant l’obtenció d’un producte final o la incorporació de nous valors.

Projecció

L’experiència incorpora elements i actuacions per aconseguir que els aprenentatges assolits tinguin projecció, estableix enllaços amb el món professional i personal i proporciona un servei a la comunitat.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Les actuacions es troben en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Acte de lliurament del premi:

En la present edició, el premi es lliurarà a l’octubre del 2024 coincidint amb la celebració de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica. 

Publicarem més detalls de l’esdeveniment en els pròxims mesos.

Calendari del premi:

Termini de presentació de propostes: 3 juny- 25 juliol 2024

Deliberació i veredicte del jurat: setembre 2024

Comunicació del veredicte als centres: setembre 2024

Lliurament dels premis: octubre 2024